Privacy verklaring

Privacyreglement Noorderzon ritueelbegeleiding

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Noorderzon ritueelbegeleiding internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 


1. Toelichting op het Reglement

 

Noorderzon ritueelbegeleiding mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.

Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Noorderzon ritueelbegeleiding de plicht om haar klanten:


op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Noorderzon ritueelbegeleiding worden verwerkt;

te melden wie de gegevens kunnen inzien;

voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.


 

Noorderzon ritueelbegeleiding vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Noorderzon ritueelbegeleiding in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Noorderzon ritueelbegeleiding expliciet om uw toestemming moet vragen.

 


2. De persoonsgegevens die Noorderzon ritueelbegeleiding gebruikt en het doel van het gebruik

 

Noorderzon ritueelbegeleiding verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Noorderzon ritueelbegeleiding, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Noorderzon ritueelbegeleiding of via het contactformulier contact met ons opneemt. Noorderzon ritueelbegeleiding verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het opstellen van levensverhalen worden de persoonsgegevens die hiervoor door u worden gedeeld met Noorderzon ritueelbegeleiding verwerkt.

 

Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Noorderzon ritueelbegeleiding sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

onze dienstverlening te kunnen leveren;

klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

 


IP-adressen/cookies

Noorderzon ritueelbegeleiding houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om

te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;

de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;

bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;

ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

het productaanbod te verbeteren.

 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

 

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 

Noorderzon ritueelbegeleiding verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Noorderzon ritueelbegeleiding-organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Noorderzon ritueelbegeleiding met u heeft gesloten;

u daarvoor toestemming heeft gegeven;

hieronder specifiek omschreven:

Noorderzon ritueelbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor facturatie in boekhoudsoftware Acumulus. Deze account is beveiligd met password. De privacyverklaring van dit bedrijf vind u hier.

Noorderzon Ritueelbegeleiding heeft een overeenkomst met De Dansende Boekhouder mbt financiële administratie met als doel een correcte aangifte zakelijke inkomstenbelasting en afdracht omzetbelasting; hiertoe heeft De Dansende Boekhouder toegang tot de beveiligde account van Noorderzon Ritueelbegeleiding in Acumulus. De privacyverklaring van dit bedrijf vind u hier.

 


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 

Noorderzon ritueelbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Noorderzon ritueelbegeleiding worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Noorderzon ritueelbegeleiding beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.

de medewerkers van Noorderzon ritueelbegeleiding hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Noorderzon ritueelbegeleiding verstrekte persoonsgegevens;

Noorderzon ritueelbegeleiding heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Noorderzon ritueelbegeleiding hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Noorderzon ritueelbegeleiding zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 


5. Uw rechten als betrokkene

 

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)

verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op iris@noorderzon-ritueelbegeleiding.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Noorderzon ritueelbegeleiding. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Noorderzon ritueelbegeleiding opnemen en probeert Noorderzon ritueelbegeleiding er samen met u uit te komen.


Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Noorderzon ritueelbegeleiding ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Noorderzon ritueelbegeleiding.

 


Privacyreglement Noorderzon ritueelbegeleiding versie april 2018